Regulamin serwisu internetowego | SEO Match Senuto

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SEOmatch.senuto.com

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego SEOmatch.senuto.com (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowy i umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie za pośrednictwem interaktywnego formularza Agencji SEO, spośród Agencji SEO zarejestrowanych w Serwisie, których profil działalności, specjalizacja i osiągnięcia są najlepiej dopasowane do kryteriów wskazanych przez Użytkownika. Ponadto Użytkownicy mogą przeglądać informacje prezentowane w Serwisie, w szczególności w ramach Bloga, związane tematycznie z działalnością Usługodawcy oraz charakterem Serwisu.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez SENUTO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: dane@senuto.com
  2. korespondencyjnie pod adresem ul. Czerniowiecka 6B, 02-705 Warszawa;
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej SEOmatch.senuto.com w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II.            DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie SEOmatch.senuto.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług takich jak korzystanie z interaktywnych formularzy, zapis na newsletter czy możliwość przeglądania treści tematycznie związanych z działalnością Usługodawcy, zamieszczanych w ramach Bloga, a także treści dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz informacji w jaki sposób korzystać z tych Usług;

Usługodawca – SENUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniowiecka 6B, 02-705 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000464809, NIP: 9512367837, REGON: 146703642, o kapitale zakładowym w wysokości: 388 200,00 zł;

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Agencja – Przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, który prezentuje w Serwisie informacje o usługach związanych z optymalizacją i pozycjonowaniem stron internetowych, które świadczy poza Serwisem Internetowym;

Algorytm – narządzie wykorzystujące dane zamieszczone w Serwisie Internetowym i w sieci Internet, w szczególności dotyczące profilu działalności i skuteczności działań prowadzonych przez Agencję, umożliwiające dopasowanie do Użytkownika Agencji najbardziej zbliżonych do oczekiwań Użytkownika. Agencje są wybierane przy uwzględnieniu informacji, które Użytkownik uzupełnił w Formularzu SEO MATCH;

Formularz SEO MATCH – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, za pomocą którego Użytkownicy uzupełniają kryteria, które będą uwzględnione przez Algorytm w celu dopasowania Agencji świadczącej usługi najbardziej zbliżone do oczekiwań Użytkownika;

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca prezentuje artykuły tematyczne, a także materiały video związane z charakterem Serwisu i prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której Użytkownicy mogą dokonywać określonych działań takich jak dodawanie opinii czy udostępnianie treści na swoich profilach w portalach społecznościowych;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa o świadczenie Usług/Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III.         ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności korzystania z Formularza SEO MATCH, otrzymywania newslettera czy przeglądania treści Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV.           USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym, w tym w ramach prowadzonego Bloga,
  2. wyszukiwanie Agencji świadczącej usługi najbardziej zbliżone do oczekiwań Użytkownika,
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  4. świadczenie Usługi Newsletter,
  5. otrzymywanie informacji dotyczących skuteczności działań Agencji oraz działalności Usługodawcy,
  6. dodawanie opinii na Blogu,
  7. udostępnianie treści dostępnych w ramach Bloga na profilach Użytkownika w portalach społecznościowych,
  8. oznaczenie treści dostępnych w ramach Bloga za pomocą przycisku „Lubię to” Facebooka.
 3. Umowa o świadczenie Usługi:
  1. polegającej na przeglądaniu informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w tym w ramach Bloga prowadzonego przez Usługodawcę, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  2. polegającej na wyszukiwaniu Agencji świadczących usługi najbardziej zbliżone do oczekiwań Użytkownika zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza SEO MATCH,
  3. polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom Serwisu kontakt z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza,
  4. Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą, w której Użytkownik wypisze się z Newslettera,
  5. polegającej na otrzymywaniu informacji dotyczących skuteczności działań Agencji oraz działalności Usługodawcy zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą, w której Użytkownik zgłosi Usługodawcy rezygnację z otrzymywania ww. informacji,
  6. polegającej na dodawaniu opinii na Blogu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania opinii,
  7. polegającej na udostępnieniu treści dostępnych w ramach Bloga na profilach Użytkownika w portalach społecznościowych jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia treści,
  8. polegającej na oznaczeniu treści dostępnych w ramach Bloga za pomocą przycisku „Lubię to” Facebooka jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą oznaczenia treści.
 4. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom przeglądanie informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w tym treści prezentowanych w ramach Bloga. W zakresie tych działań każdy Użytkownik może zapoznać się w szczególności z artykułami oraz materiałami video prezentowanymi na Blogu, a także z opiniami opublikowanymi przez innych Użytkowników.
 5. Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza oznaczone jako obowiązkowe, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 6. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 7. Użytkownik, który korzysta z Formularza SEO MATCH, ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji dotyczących skuteczności działań Agencji oraz działalności Usługodawcy. W ramach tej Usługi Usługodawca będzie wysyłał na adres e-mail Użytkownika cykliczne wiadomości informujące o skuteczności działań Agencji bazując na parametrach osiągniętego ruchu organicznego, wraz z porównaniem do ubiegłych okresów, a także informujące o bieżącej działalności Usługodawcy. W celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w poprzednim zdaniu Użytkownik, przed wysłaniem Formularza SEO MATCH, zaznacza odpowiedni checkbox znajdujący się pod Formularzem SEO MATCH, wyrażający zgodę na otrzymywanie tych wiadomości.
 8. Użytkownik ma możliwość dodania i prezentowania w ramach prowadzonego w Serwisie Bloga indywidualnych i subiektywnych opinii bądź odpowiedzi do opinii innych Użytkowników, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 9. Użytkownik dodając wypowiedzi w Serwisie, w ramach Bloga prowadzonego przez Usługodawcę oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w ramach Bloga prowadzonego w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 10. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 12. Użytkownik ma możliwość udostępniania na portalach społecznościowych wskazanych w Serwisie treści publikowanych w ramach Bloga. Treść udostępniona przez Użytkownika jest prezentowana w ramach jego profilu w portalu społecznościowym, który wybrał za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie, w celu skorzystania z tej Usługi. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilu Użytkownika, określa regulamin portalu społecznościowego, w którym Użytkownik na swoim profilu udostępnił treść Serwisu i w zakresie w nim określonym Użytkownik może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.
 13. Użytkownik posiadający konto w serwisie społecznościowym Facebook ma możliwość oznaczenia treści udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Bloga za pomocą przycisku „Lubię to” Facebooka (dalej zwane: „Polubieniem”). Informacja o Polubieniu przez Użytkownika treści Bloga wyświetla się w serwisie Facebook. Dalsze zasady dotyczące Polubienia, w tym zasady publikowania informacji o Polubieniu, określa regulamin serwisu Facebook.
 14. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V.             WYSZUKIWANIE AGENCJI ZA POMOCĄ FORMULARZA SEO MATCH

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Usługę wyszukania Agencji, które świadczą usługi najbardziej zbliżone do oczekiwań Użytkownika.
 2. W celu skorzystania z tej Usługi Użytkownik korzysta z Formularza SEO MATCH prezentowanego na stronie internetowej Serwisu.
 3. W ramach Formularza SEO MATCH Użytkownik kieruje się komunikatami wyświetlanymi na stronie Formularza SEO MATCH, uzupełnia dane dotyczące jego strony internetowej oznaczone jako obowiązkowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, domenę swojej strony internetowej oraz budżet, który Użytkownik ma zamiar przeznaczyć na korzystanie z usług Agencji, a następnie wysyła Formularz SEO MATCH.
 4. Algorytm opracowany przez Usługodawcę dopasuje trzy Agencje, których usługi są najbardziej zbliżone do oczekiwań Użytkownika. W niektórych przypadkach, w szczególności, gdy Użytkownik na swojej stronie internetowej świadczy innowacyjne, niepopularne, nietypowe lub niszowe usługi bądź prezentuje informacje o takich usługach, Algorytm może dopasować wyłącznie dwie bądź jedną Agencję.
 5. Agencje, które zostały dopasowane do Użytkownika przez Algorytm kontaktują się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystując dane kontaktowe, które Użytkownik wskazał w Formularzu SEO MATCH, w celu przedstawienia oferty na swoje usługi.
 6. Dalsza komunikacja między Użytkownikiem a Agencjami, które zostały wytypowane przez Algorytm odbywa się poza Serwisem Internetowym.
 7. Serwis Internetowy nie udostępnia przestrzeni do zawierania umów, ani nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów pomiędzy Agencjami a Użytkownikami.

VI.           PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
 2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
 3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  1. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego, zgodnie z Regulaminem, przez czas trwania umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
  2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
  3. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 6. naruszać godności ludzkiej;
 7. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 8. zawierać treści pornograficznych;
 9. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 10. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 11. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

VII.        ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności takiego Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej oraz za rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek. 
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego Zamówienia złożonego przez Użytkownika. 
 5. Usługodawca nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności w szczególności za: 
   1. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
   2. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet,
   3. niedostępność Serwisu lub Usług z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, 
   4. szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych lub jakichkolwiek treści,
   5. skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Usług lub Serwisu przez osobę trzecią,
   6. treść informacji oraz jakichkolwiek treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności treści informacji o Usługach, cenach, a także za aktualność oraz formę prezentacji tych danych.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Użytkownika.
 2. Usługodawca nie jest i nie będzie odpowiedzialny względem Użytkownika z tytułu działania siły wyższej, przez którą Użytkownik i Usługodawca rozumieją niezawinione przez Usługodawcę, nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne czyniące niemożliwym wykonanie zobowiązań Usługodawcy wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec środkami zwykłymi, nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym w szczególności takich jak wojna, klęski żywiołowej, atak hackerski, zamieszki, strajki generalne, ataki zbrojne.

VIII.      REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres SENUTO sp. z o.o., Czerniowiecka 6B, 02-705 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: hello@senuto.com.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

IX.           OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

X.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu. O ile inaczej nie wskazano, zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.